Szkolenie „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z perspektywy wykonawców”

(1 opinia klienta)

299,00  brutto (243,09  netto)

Trenerzy: Piotr Mazuro, Eliza Grodzka

Czas trwania: 6h

Data: 15 maja 2020 r.

Okres dostępu do nagrania: Bezterminowo

O trenerach:

Piotr Mazuro – Adwokat, Partner w kancelarii MCM LEGAL. Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych.

Pochodzenie rodzinne sprawia, że z pasją służy radą w zakresie szeroko rozumianego prawa rolnego. Ma bogate doświadczenie w pracy z Instytucjami wdrażającymi PROW 2014-2020, agencjami rządowymi, samorządami rolniczymi oraz rolnikami. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym, jednak wybrał zawód adwokata. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Kierownik Referatu Skarg ORA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Współautor komentarza do nowej ustawy Pzp.

Eliza Grodzka – Partner w kancelarii MCM Legal. Praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspiera zamawiających publicznych w procesie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. Pracuje także z przedsiębiorcami, w szczególności z branży zbrojeniowej, usługowej, medycznej oraz budowlanej, w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. 

Wielokrotnie występowała w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Z sukcesami doradza przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE. Efektem jej pomocy było m.in. uzyskanie przez jednego z klientów Kancelarii MCM wyróżnienia w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych” za zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach projektu inwestycyjnego.

Lekkość pióra umożliwiła jej nawiązanie współpracy z wydawnictwami prawniczymi. Przeprowadziła szereg analiz zagadnień prawnych w tematyce zamówień publicznych oraz napisała pierwszą publikację naukową w ACTA IURIS STETINESIS.

Z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych dla sektora publicznego i biznesowego. Uczestniczy także w konferencjach naukowych, wygłaszając referaty dotyczące zagadnień zamówieniowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie biznesem”. Ukończyła kurs trenera, poszerzając swój warsztat dydaktyczny. Swobodnie komunikuje się w języku angielskim.

Współautor komentarza do nowej ustawy Pzp.

Program szkolenia:

1. Główne założenia nowego PZP.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

 1. Nowy katalog przesłanek obligatoryjnych.
 2. Nowy katalog przesłanek fakultatywnych.
 3. Self-cleaning.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W jaki sposób prawidłowo konkretyzować warunki udziału w postępowaniu.
 2. W jakich obszarach możliwa jest ocena wykonawcy.
 3. Warunki udziału w postępowaniu a wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
 4. Zasady związane z poleganiem na zasobach podmiotów trzecich.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Symulacja przetargu nieograniczonego:

 1. Analiza potrzeb i wymagań.
 2. Szacowanie wartości zamówienia – zasady.
 3. Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – ogłoszenie, zmiany ogłoszeń w tym niedozwolone zmiany ogłoszeń.
 4. Instytucja wadium – zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania.
 5. Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Specyfikacja Warunków Zamówienia – jej treść oraz możliwość zmiany.
 7. Przebieg przetargu nieograniczonego – poszczególne etapy.
 8. Rodzaje dokumentów i oświadczeń wymagane w postępowaniu – procedura wzywania do ich złożenia, uzupełnienia w toku postępowania.
 9. Dokumentowanie postępowania – protokół i załączniki do protokołu.

5. Składanie i otwarcie ofert. Ocena ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty. Zakończenie postępowania:

 1. Nowe zasady składania i otwarcia ofert. Brak obecności wykonawcy. Awaria systemu teleinformatycznego.
 2. Wydłużony podstawowy termin związania ofertą.
 3. Zasady przedłużenie terminu związania ofertą.
 4. Badanie rażąco niskiej ceny.
 5. Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 6. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zgoda wykonawcy na wybór oferty po upływie terminu związania.
 7. Nowa definicja zakończenia postępowania.
 8. Przesłanki unieważnienia postępowania.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne tryb podstawowy – krok po kroku:

 1. Wprowadzenie – rodzaje zamówień klasycznych poniżej progów UE.
 2. Zamówienia bagatelne – procedura.
 3. Omówienie przepisów, z działu II nowej Pzp, które nie mają zastosowania do zamówień klasycznych poniżej progu UE.
 4. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – sposób publikacji, rodzaje ogłoszeń, zmiany ogłoszeń.
 5. Tryby w zamówieniach poniżej progów UE – omówienie trybu podstawowego i wariantów w jakich może być on prowadzony.
 6. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym.
 7. Dokumenty zamówienia w trybie podstawowym.
 8. Tryb podstawowy w ramach wariantu I (procedura).
 9. Tryb podstawowy w ramach wariantu II (procedura).
 10. Tryb podstawowy w ramach wariantu III (procedura).

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:

 1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:
  1. klauzule abuzywne,
  2. nowe zasady kształtowania umów,
  3. obowiązkowe postanowienia umowne,
  4. waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w wyniku zmian cen materiałów lub istotnych kosztów realizacji zamówienia.
 2. Postanowienia umowy dotyczące podwykonawców.
 3. Obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
 4. Zmiany umowy w nowym PZP.
 5. Nowe przesłanki odstąpienia od umowy.
 6. Raport z realizacji zamówienia.

8. Środki ochrony prawnej

 1. Katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia odwołania. Organizacje wpisane na listę Prezesa UZP, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 2. Rozszerzenie katalogu odwołań w postępowaniach krajowych.
 3. Nowe zasady dotyczące pełnomocników w postępowaniu przed KIO.
 4. Uwzględnienie odwołania.
 5. Postępowanie dowodowe przed KIO.
 6. Nowy Sąd Zamówień Publicznych w Warszawie.
 7. Wydłużenie terminu na wniesienie skargi do Sądu Okręgowego.
 8. Zmniejszenie opłat za skargę.
 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów (mediacja, koncyliacja).

1 opinia dla Szkolenie „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z perspektywy wykonawców”

 1. Witold Jarzyński

  Piotr i Eliza to gwarancja najwyższej jakości. Szkolenie jak zwykle poprowadzone bardzo ciekawie i profesjonalnie. Polecam!

Dodaj opinię