Regulamin serwisu online.mustreadmedia.pl


1. Postanowienia ogólne

1.1. Pojęcia użyte w Regulaminie:

a) Cena – cena brutto za Produkt podana w złotych polskich.

b) Konto – indywidualne konto Kupującego służące do korzystania online z Produktu przez Użytkownika.

c) Kupujący – nabywca, który złożył zamówienie na Produkt, na którego wystawiona jest faktura VAT za korzystanie z Produktów przez Uczestnika/Uczestników.

d) Produkt – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:

– Szkolenia video („Szkolenia”),

– Konferencje video („Konferencje”),

– Fragmenty wystąpień i prelekcji z Konferencji („Prelekcje”),

– Abonament dostępu do wybranych zasobów Sklepu („Abonament”).

e) Regulamin – niniejszy regulamin.

f) Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem online.mustreadmedia.pl

g) Sprzedawca – MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (dalej: „Sprzedawca”), email: biuro@mustreadmedia.pl, tel. 535 538 934. NIP: 573-269-16-44 REGON: 142548529.

h) Użytkownik / Użytkownicy – osoba/osoby korzystające z Produktu wskazana przez Kupującego.


2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienie na Produkty w Sklepie można złożyć:

a) on-line, logując się na Konto – wymaga wcześniejszej rejestracji,

b) mailowo, wysyłając zamówienia na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl

c) telefonicznie pod numerem tel. 535 538 934.

2.2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzający przyjęcie zamówienia.

2.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego.

2.4. Produkty przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się tematyką związaną z Produktami. Produkty nie są przeznaczone do konsumentów.


3. Płatności

Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

  • kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Przelewy24,
  • przelewem bankowym.

4. Dostęp do Produktów oferowanych w Sklepie

4.1. Po opłaceniu zamówienia dostęp do Produktu możliwy jest po zalogowaniu do Konta. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji (np. telefonicznie), Sprzedawca utworzy Konto Nabywcy.

4.2. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim. Z Produktu może korzystać wyłącznie Użytkownik wskazany przez Kupującego. W przypadku korzystania z Produktu przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązany jest do wykupienie dodatkowej licencji za Produkt.

4.3. Rejestracja, przeglądanie treści Sklepu oraz korzystanie z Produktów wymaga:

a) sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie z Internetem;

b) zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;

c) aktywnego połączenia z Internetem o prędkości umożliwiającej dokonanie zalogowania się do Konta. Połączenie z siecią Internet może wiązać się z opłatami na rzecz dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownika i zgodnie z zawartą w tym zakresie umową. Nie jest to jednak odpłatność względem Sprzedawcy i pozostaje poza uregulowaniami niniejszego Regulaminu.

4.4. Po opłaceniu zamówienia przez Kupującego dostęp do Produktu jest nieograniczony czasowo, chyba że dany Produkt posiada ograniczenie czasowe lub abonament (np. 7 dni lub 1 rok).

4.5. Rozpoczęcie korzystania z Produktu następuje w momencie pierwszego zalogowania się na Konto. Zakończenie korzystania z Produktu następuje w momencie upływu dostępu do niego.


5. Odstąpienie od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne (video).


6. Reklamacje

6.1. Reklamacje Produktów należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zakupu. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy.

6.2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

6.3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt z dołączoną kserokopią faktury VAT. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku braku możliwości jego wymiany Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje Kupującemu inny produkt.


7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Must Read Media z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński).

7.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).

7.3. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

7.4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.5. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie po tym dniu.

8.2. Sprzedawca udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy, co jest warunkiem je zawarcia z Kupującym.

8.3. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Kupującego lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt ze Sprzedającym.