Regulamin serwisu online.mustreadmedia.pl


 1. Postanowienia ogólne

1.1. Pojęcia użyte w Regulaminie:

a) Cena – cena brutto za Produkt podana w złotych polskich.

b) Konto – indywidualne konto Kupującego służące do korzystania online z Produktu przez Użytkownika.

c) Kupujący – nabywca, który złożył zamówienie na Produkt, na którego wystawiona jest faktura VAT za korzystanie z Produktów przez Uczestnika/Uczestników.

d) Produkt – nabywane w ramach usług świadczone drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną:.:

– Szkolenia video („Szkolenia”),

– Konferencje video („Konferencje”),

– Fragmenty wystąpień i prelekcji z Konferencji („Prelekcje”),

– Abonament dostępu do wybranych zasobów Sklepu („Abonament”).

e) Regulamin – niniejszy regulamin.

f) Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem mustreadmedia.pl

g) Sprzedawca – Witold Jarzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (dalej: „Sprzedawca”), email: biuro@mustreadmedia.pl, tel. 535 538 934. NIP: 573-269-16-44 REGON: 142548529.

h) Subskrypcja – roczny dostęp do wszelkich lub wybranych Produktów udostępnionych w ramach Sklepu, w zależności od pakietu wybranego przez Kupującego.

i) Użytkownik / Użytkownicy – osoba/osoby korzystające z Produktu wskazana przez Kupującego.

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienie na Produkty w Sklepie można złożyć:

a) on-line, logując się na Konto – wymaga wcześniejszej rejestracji,

b) mailowo, wysyłając zamówienia na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl

c) telefonicznie pod numerem tel. 535 538 934.

2.2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego.

2.4. Produkty przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się tematyką związaną z Produktami. Produkty nie są przeznaczone do konsumentów.

 1. Płatności

Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

  • kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Przelewy24,
  • przelewem bankowym.
 1. Dostęp do Produktów oferowanych w Sklepie

4.1. Po opłaceniu zamówienia dostęp do Produktu możliwy jest po zalogowaniu do Konta. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji (np. telefonicznie), Sprzedawca utworzy Konto Nabywcy.

4.2. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim. Z Produktu może korzystać wyłącznie Użytkownik wskazany przez Kupującego. W przypadku korzystania z Produktu przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązany jest do wykupienie dodatkowej licencji za Produkt.

4.3. Rejestracja, przeglądanie treści Sklepu oraz korzystanie z Produktów wymaga:

a) sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie z Internetem;

b) zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;

c) aktywnego połączenia z Internetem o prędkości umożliwiającej dokonanie zalogowania się do Konta. Połączenie z siecią Internet może wiązać się z opłatami na rzecz dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownika i zgodnie z zawartą w tym zakresie umową. Nie jest to jednak odpłatność względem Sprzedawcy i pozostaje poza uregulowaniami niniejszego Regulaminu.

4.4. Po opłaceniu zamówienia przez Kupującego dostęp do Produktu jest nieograniczony czasowo, chyba że dany Produkt posiada ograniczenie czasowe lub abonament (np. 7 dni lub 1 rok).

4.5. Rozpoczęcie korzystania z Produktu następuje w momencie pierwszego zalogowania się na Konto. Zakończenie korzystania z Produktu następuje w momencie upływu dostępu do niego.

4.6. Użytkownik może wykupić Subskrypcję, obejmującą dostęp do wszelkich Produktów lub wybranych Produkty objętych ofertą Sklepu. Użytkownik posiada prawo zapłaty Ceny za Subskrypcję w drodze płatności jednorazowej.

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji Produktów, dostępnych w ramach Subskrypcji, obejmujących w szczególności ich aktualizację.

 1. Odstąpienie od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne (video).

 1. Reklamacje

6.1. Reklamacje Produktów należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy.

6.2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

6.3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt z dołączoną kserokopią faktury VAT. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku braku możliwości jego wymiany Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje Kupującemu inny produkt.

 1. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Witold Jarzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 .

7.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia usługi drogą elektroniczną (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:

    • założenie i obsługę konta na stronie internetowej https://online.mustreadmedia.pl,
    • zawieranie z Kupującym umów sprzedaży Produktów zamówionych w sklepie internetowym https://online.mustreadmedia.pl oraz ich wykonanie,

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:

    • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

prowadzenie działań marketingu bezpośredniego – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,

7.3. Dane osobowe kupujących mogą być ujawnione: podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz innym zewnętrznym podmiotom wspierającym administratora w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z zawartymi w niej poleceniami.

7.4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

   • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady przez okres maksymalnie 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zakończenie wykonania umowy),
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu i jego rozpatrzenia przez administratora;
   • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.5. W przypadkach przewidzianych prawem przypadkach, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.6. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.7.. Podanie danych osobowych, przez kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne do nabycia produktu za pośrednictwem Sklepu oraz otrzymywania treści marketingowych.

7.8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie po tym dniu.

8.2. Sprzedawca udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy, co jest warunkiem je zawarcia z Kupującym.

8.3. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Kupującego lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt ze Sprzedającym.